عکس از مراسم افتتاحیه

عکس از مراسم افتتاحیه

هیئت مدیره محترم شرکت دیباسرام کاسپین

جناب آقای حسین قویدل

جناب آقای حامد غلامرضاپور

جناب آقای مسعود قویدل